ASKERPAKKE 1

Oversikt over gjennomførte støtteordninger for gründere og nyetablerte i Askerpakken. 

Utgåtte ordninger for 2020

Næringsfond

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 

Kort om ordningen

Asker kommune er gjennom Viken fylkeskommune totalt tildelt 1,4 mill. kroner. 1,0 mill. kroner skal etter konkurranse kunne bli utbetalt til Asker-registrerte foretak som søker ordningen.

 

Hva innebærer i støtten?

Tilskudd kan gis til en eller flere av følgende tiltak:

 • Omstilling til nye markeder

 • Omstilling med nye produkter

 • Internopplæring

 • Samarbeidsprosjekter

 • Fellestiltak for næringsutvikling
   

For søknader som innbefatter tiltak hos flere bedrifter og/eller organisasjoner er maksimalt søke- og tilsagnsbeløp er kr 200.000. For enkeltbedrifter/ organisasjoner er tilsvarende kr 100.000. Det kan ikke søkes til driftsformål.

Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av tiltakets kostnader.

Egeninnsats skal ikke utgjøre mer enn 50 % tiltakets kostnader. Egeninnsatsen beregnes ut fra en timesats på 1,2 promille av årslønnen for de ansatte som tar del i tiltaket - maksimalt kr 600 pr time.

Tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Tiltaket skal ikke være startet før søknaden er sendt.

Hvordan søke?

Søknad om støtte fra ekstraordinært kommunalt næringsfond skal gå via www.regionalforvaltning.no da dette er et krav fra Viken fylkeskommune.
 

Registrer bedriften/organisasjonen som søker og opprett deretter søknad.

Ved behov kan kommunens kontaktpersoner for ordningen kontaktes for veiledning i søknadsprosessen. 

Kontakt oss på post@askershus.no

Søknadskriterier

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier: 

Virksomheter som søker må:

 • Bedrifter og organisasjoner registrert i Asker kommune kan søke. Dersom forholdene ligger til rette kan flere bedrifter/organisasjoner samarbeide om søknad/tiltak.

 • Bedriften/organisasjonen må ha adresse i Asker og ha hatt en omsetning > kr 100.000 siste regnskapsår. Normalt mindre enn 10 ansatte, men unntak kan gjøres for noe større foretak.

 • Søkere må ha betalt alle offentlige skatter og avgifter.

Asker kommune kan: 

 • Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

 • Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem sm mottar tilskudd etter denne ordningen. 

 • Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges. 

Frister og utbetaling: 

Søknadsfrist er 10.desember 2020.

 • 50 % av innvilget tilskudd utbetales ved positiv beslutning om tilskudd og senest innen 24.12.2020

 • De resterende 50 % utbetales ved mottatt og godkjent sluttrapport. I spesielle tilfelles kan siste halvdel deles i to utbetalinger under forutsetning av dokumentasjon på utlegg/framdrift

 • Tiltaket må være ferdig innen 1.4.2021.

 • Det kreves sluttrapport med dokumenterte kostnader for tiltaket før sluttutbetaling kan skje

 • Anmodning om utbetaling m/dokumentasjon skal sendes til Asker kommune v/AskersHus AS

 • Utbetalt forskudd på 50 % kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom tiltaket ikke blir gjennomført

Hva innebærer i støtten?

Fire timer konsultasjon via Rådføringskanalener uten kostnad for din bedrift. Få dermed kostnadsfri konsultasjonen innen diverse fagområder som juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning. 

Kostnader for rådgivning utover dette må avtales særskilt. Har du spørsmål? 
Kontakt Asker Næringsforening på kontakt@askern.no

 

Behandlingstid

Send din henvendelse om hva du har behov for av rådføring til Asker Næringsforening. 

 

Asker Næringsforening vil videreformidle din henvendelse til våre samarbeidspartnere.

 

Rett fagperson vil ta direkte kontakt med deg. All informasjon behandles konfidensielt.

 

Videreføring av rådføringskanalen 2020

Råd og veiledning til lokalt næringsliv under korona pandemien

Kort om ordningen

Asker kommune i samarbeid med Asker Næringsforening, reetablert Rådføringskanalen fra mars for bedriftseiere som trenger råd og veiledning innen diverse fagområder som juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning.  

Hva innebærer i støtten?

Fire timer konsultasjon via Rådføringskanalener uten kostnad for din bedrift. Få dermed kostnadsfri konsultasjonen innen diverse fagområder som juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning. 

Kostnader for rådgivning utover dette må avtales særskilt. Har du spørsmål? 
Kontakt Asker Næringsforening på kontakt@askern.no

 

Behandlingstid

Send din henvendelse om hva du har behov for av rådføring til Asker Næringsforening. 

 

Asker Næringsforening vil videreformidle din henvendelse til våre samarbeidspartnere.

 

Rett fagperson vil ta direkte kontakt med deg. All informasjon behandles konfidensielt.

Rådføring 2020 - Utgått

Støtteordning for rådgivning til små bedrifter

Kort om ordningen

Asker kommune har opprettet en ordning hvor man kan gi støtte på opptil 35 000 kroner per bedrift, for rådgivning knyttet til forretningsplanen for bedrifter i Asker med færre enn 10 ansatte. 

 

Hva innebærer i støtten?

Støtteordningen gjelder for små bedrifter som har behov for rådgivning knyttet til forretningsplanen sin, og de kan få dekket hele eller deler av dokumenterte utgifter til rådgivning. Maksimalt støttebeløp per bedrift er på 35 000 kroner.  

 

Ordningen er en del av Askerpakken, som er vedtatt av formannskapet 

 

Ordningen gjelder fra perioden 1. september til 31. oktober 2020, og har en total ramme på én million kroner. Har du spørsmål? 
kontakt oss på post@askershus.no

 

Søknadskriterier

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier: 

 • Virskomheter som søker må:

 • være registrert som aksjeselskap 

 • ha hatt minst 100 000 i omsetning siste regnskapsår (2019).

 • ha færre enn 10 ansatte

 • ha adresse i Asker

 • ha betalt alle offentlige skatter og avgifter

Behandlingstid

Søknader blir behandlet løpende, og behandlingstiden er maksimum 14 dager. 
 
Utbetaling av innvilget støtte foretas etter at vi mottar faktura som dokumenterer anskaffelse av rådgivningen.

Faktura fra bedriften må være datert i 2020. 

STØTTEORDNING ER NÅ LUKKET
 

HUSLEIE 2020 - utgått

Refusjon på husleiekostnader 

Kort om ordningen

Lokal støtteordning for gründere i Asker kommune

 

Asker kommune har bevilget 2 millioner kroner til gründerbedrifter i Asker som ønsker å få refusjon på husleiekostnader.

Hva innebærer i støtten?

Din virksomhet kan søke reduksjon av utgifter til leie av kontor, butikk eller verksted inkludert felleskostnader. Parkering og lager dekkes ikke.

Maksimum søkesum pr. mnd kr. 4.000, - (eks. mva).

Ordningen går ut på at alle innvilgede søknader minst skal få én måneds refusjon.

Støtten utover én måned er avhengig av antall søkere. 
Fire måneder er maksimum. Ordningen gjelder fra 1. april 2020. 

Kommunen oppfordrer private utleiere til å bidrar i dugnaden for å hjelpe gründerbedrifter gjennom koronakrisen, ved å gi redusert eller utsatt husleie. Dette vil bli vektlagt ved tildeling av kommunal støtte.

Har du spørsmål? 
kontakt oss på husleie2020@askershus.no

 

Søknadskriterier

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier: 

 • Kun AS-registrerte virksomheter

 • Bedrifter registrert i perioden etter 01.01.2018 og før 31.03.2020

 • Bedrifter med mindre enn kr 60.000 i omsetning siste regnskapsår (2019)*

 • Bedrifter som ikke søker refusjon av husleie gjennom statlig ordninger

 • Bedriften har betalt alle offentlige skatter og avgifter

*Gjelder ikke bedrifter registrert i 2020. 

DENNE ORDNINGEN ER NÅ UTGÅTT

INNOVASJONSFOND 2020 - utgått

Støtte til innovasjonsprosjekter

Kort om fondet:

Asker kommune avsetter 2 mill. kroner til etablering av et innovasjonsfond. Fondet skal bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene.

 

Hva innebærer i støtten?

Midlene som tildeles i dette fondet er nøkkelmerket for å brukes i innovasjonsprosjekter som midler for å matche de statlige eller regionale tilskuddsordninger.

Eksempler på slike tilskuddsordninger kan være: 

 • Innovasjon Norge (eks. miljøteknologiordningen, kommersialiseringstilskudd).

 • Regional Forskningsfond.

 • Viken fylkeskommune (eks. internasjonale forprosjekter).

 • m.fl.

Støtten utbetales bare dersom den statlige eller regionale tilskuddsordningen til prosjektet blir godkjent.

Maks støtte pr. prosjekt kr.300.000,- .​

Søknadsprosess

Søknadsfristen er 1. juni 2020.
 

Etter søknadsfristen utpeker en jury 4-8 caser, bedrifter eller utviklingsprosjekt som vinnere. Midlene fra innovasjonsfondet tildeles vinnerne og utbetales i takt med prosjektenes framdriftsplan.

Søknad: 
Søknad sendes til: fond2020@askershus.no.

Eventuelle spørsmål kan også sendes til fond2020@askershus.no.

Utvelgelse av vinnerne er nå offentliggjort og gründer og innovasjonsfondet er nå ferdigstilt. Les mer her >>