ASKERPAKKEN

Lokale støtteordninger for gründere i Asker kommune. 

Rådføring 2020

Støtteordning for rådgivning til små bedrifter

Kort om ordningen

Asker kommune har opprettet en ordning hvor man kan gi støtte på opptil 35 000 kroner per bedrift, for rådgivning knyttet til forretningsplanen for bedrifter i Asker med færre enn 10 ansatte. 

 

Hva innebærer i støtten?

Støtteordningen gjelder for små bedrifter som har behov for rådgivning knyttet til forretningsplanen sin, og de kan få dekket hele eller deler av dokumenterte utgifter til rådgivning. Maksimalt støttebeløp per bedrift er på 35 000 kroner.  

 

Ordningen er en del av Askerpakken, som er vedtatt av formannskapet 

 

Ordningen gjelder fra perioden 1. september til 31. oktober 2020, og har en total ramme på én million kroner. Har du spørsmål? 
kontakt oss på post@askershus.no

 

Søknadskriterier

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier: 

 • Virskomheter som søker må:

 • være registrert som aksjeselskap 

 • ha hatt minst 100 000 i omsetning siste regnskapsår (2019).

 • ha færre enn 10 ansatte

 • ha adresse i Asker

 • ha betalt alle offentlige skatter og avgifter

Behandlingstid

Søknader blir behandlet løpende, og behandlingstiden er maksimum 14 dager. 
 
Utbetaling av innvilget støtte foretas etter at vi mottar faktura som dokumenterer anskaffelse av rådgivningen.

Faktura fra bedriften må være datert i 2020. 

 

HUSLEIE 2020

Refusjon på husleiekostnader 

Kort om ordningen

Lokal støtteordning for gründere i Asker kommune

 

Asker kommune har bevilget 2 millioner kroner til gründerbedrifter i Asker som ønsker å få refusjon på husleiekostnader.

Hva innebærer i støtten?

Din virksomhet kan søke reduksjon av utgifter til leie av kontor, butikk eller verksted inkludert felleskostnader. Parkering og lager dekkes ikke.

Maksimum søkesum pr. mnd kr. 4.000, - (eks. mva).

Ordningen går ut på at alle innvilgede søknader minst skal få én måneds refusjon.

Støtten utover én måned er avhengig av antall søkere. 
Fire måneder er maksimum. Ordningen gjelder fra 1. april 2020. 

Kommunen oppfordrer private utleiere til å bidrar i dugnaden for å hjelpe gründerbedrifter gjennom koronakrisen, ved å gi redusert eller utsatt husleie. Dette vil bli vektlagt ved tildeling av kommunal støtte.

Har du spørsmål? 
kontakt oss på husleie2020@askershus.no

 

Søknadskriterier

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier: 

 • Kun AS-registrerte virksomheter

 • Bedrifter registrert i perioden etter 01.01.2018 og før 31.03.2020

 • Bedrifter med mindre enn kr 60.000 i omsetning siste regnskapsår (2019)*

 • Bedrifter som ikke søker refusjon av husleie gjennom statlig ordninger

 • Bedriften har betalt alle offentlige skatter og avgifter

*Gjelder ikke bedrifter registrert i 2020. 

INNOVASJONSFOND 2020

Støtte til innovasjonsprosjekter

Kort om fondet:

Asker kommune avsetter 2 mill. kroner til etablering av et innovasjonsfond. Fondet skal bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene.

 

Hva innebærer i støtten?

Midlene som tildeles i dette fondet er nøkkelmerket for å brukes i innovasjonsprosjekter som midler for å matche de statlige eller regionale tilskuddsordninger.

Eksempler på slike tilskuddsordninger kan være: 

 • Innovasjon Norge (eks. miljøteknologiordningen, kommersialiseringstilskudd).

 • Regional Forskningsfond.

 • Viken fylkeskommune (eks. internasjonale forprosjekter).

 • m.fl.

Støtten utbetales bare dersom den statlige eller regionale tilskuddsordningen til prosjektet blir godkjent.

Maks støtte pr. prosjekt kr.300.000,- .​

Søknadsprosess

Søknadsfristen er 1. juni 2020.
 

Etter søknadsfristen utpeker en jury 4-8 caser, bedrifter eller utviklingsprosjekt som vinnere. Midlene fra innovasjonsfondet tildeles vinnerne og utbetales i takt med prosjektenes framdriftsplan.

Søknad: 
Søknad sendes til: fond2020@askershus.no.

Eventuelle spørsmål kan også sendes til fond2020@askershus.no.

Utvelgelse av vinnerne er nå offentliggjort og gründer og innovasjonsfondet er nå ferdigstilt. Les mer her >>

Besøksadresse

AskersHus AS
Drengsrudhagen 6
1385 Asker

Organisasjonsnummer: 986 481 486
Kontonummer: 8601 769 4342

 • Facebook - Hvit Circle
 • Twitter - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle