Blog Header 1200x600 px.jpeg

Konkurranse - forretningsideér

Gode forretningsideer for den nye fremtid for oss alle - også i Asker

Covid-19 pandemien og smitteverntiltak har hatt store konsekvenser for norske bedrifter. Omstilling har blitt til den nye normalen. Nye tjenester og produkter vil se dagens lys. Men hvilke? Asker kommune ved formannskapet utlyser nå en konkurranse for å kåre de beste og begrunnede ideer om forslag for nye tjenester og produkter. Her jaktes ideer for den nye fremtid - også i Asker.
 

Asker kommune skal gjennom aktiv bruk av digitalisering og smart bruk av teknologi, bidra til å sikre videre tjenesteutvikling i alle tjenesteområder, på tvers av tjenesteområdene og i samarbeide med andre aktører. For å lykkes skal Asker kommune inkludere og samarbeide med næringsliv, forskning, akademia og andre kommuner og offentlige aktører i utarbeidelse av fremtidens løsninger.

 

Supplering ventilordning del 1: nye søkere 

Kompensasjon til rammede virksomheter i Asker

Kort om ordningen

I forbindelse med Askerpakke 3 har Asker kommune besluttet å lyse ledig for å søke kompensasjon til rammede virksomheter i Asker kommune. Ordningen er tilsvarende den ordningen som ble lyst ledig i april 2021 , som ble finansiert av staten. Asker kommune har bevilget 6 mnok til denne ordningen. Kompensasjonsordning skal gi støtte til virksomheter som har blitt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden november 2020 til februar 2021.

NB! Denne ordningen gjelder kun for de virksomhetene som ikke benyttet muligheten å søke på statens finansierte ordning Ventilordning 1 – i april 2021.

 

Tre kategorier for kompensasjon

Ventilordningen er delt opp i tre ulike kategorier for kompensasjon:

 • Tap av salgsinntekter (utvalgte NACE-koder*)

 • Tap av varelager og andre kostnader (kun NACE-kode 55-56-93*)

 • Tap og skade (virksomheter med andre enn de utvalgte NACE-koder*)

Kompensasjon for tapte salgsinntekter

 • Din virksomhet kan søke om å få kompensasjon for svikt i salgsinntekter i perioden november 2020 – februar 2021.

 

 • Ordningen vil gjelde de bransjene som ble/er mest rammet. I hovedsak kan kun foretak med definerte NACE-koder kan søke (se listen av NACE-koder i bunnen av utlysningen).

 

 • Kompensasjonsgrunnlaget for den enkelte virksomhet beregnes ved å summere differensen mellom salgsinntekter i de 4 månedene november 2020 - februar 2021 og tilsvarende ett år tidligere. Altså nedgangen i omsetning. Alternativt om det ikke var omsetning ett år tidligere, kan de 4 månedene før november 2020 anvendes.  

Kompensasjon for tap på varelager og andre kostnader

Virksomheter registrert i NACE-kode 55-56-93: hoteller og spisesteder: Det er pt. noe uklart om det kommer en revidert statlig ordning (den generelle) som kan dekke flere typer kostnader eks. varelagersvinn - for nevnte periode. Dette regnes å bli avklart innen søknadsfristens utløp. Med forbehold om dette bes søkerne opplyse om faktiske tap av typen andre kostnader.

Tap og skade

I tillegg har kommunen avsatt for virksomheter med andre enn de utvalgte NACE-kodene (se liste nederst i utlysning). Her har alle virksomheter mulighet til å søke. For å bli vurdert må virksomhet vise til minimum kr. 50.000,- i tap og skade for å bli vurdert.

Maksimalt beløp i samlet kompensasjon er 2mnok, inklusive andre tilsvarende ordninger fra Asker kommune.

Innvilget kompensasjonsbeløp for alle ordninger fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til søknadsfristens utløp som er 24. juni.

 

For å ivareta likebehandling i forhold til forrige utlysning av ventilordning del 1, vil samlet kompensasjonsgrad for denne ordningen ikke overstige 21%. 

Hvem kan søke?

Virksomheter som søker må: 

 • Kun Asker-registrerte foretak

 • Virksomheter med mer enn 30mnok eller mindre enn 0,5mnok i salgsinntekter faller utenom.

 • I hovedsak kun foretak med definerte NACE-koder (se nederst i utlysning) kan søke om kompensasjon

 • Disse virksomheter skal kunne dokumentere salgsinntekt på mellom 0,5mnok og 30mnok i siste ligning.

 • Andre virksomheter kan søke på tap og skade dersom dette har vært på mer enn kr 50.000

 • Virksomhet skal ha 2 eller flere ansatte.

 • Virksomheter skal ikke søke lignende kompensasjon gjennom andre statlige ordninger

 • Virksomheten skal ha betalt alle forfalte offentlige skatter og avgifter
   

 • Asker kommune kan: 

 • Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

 • Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

 

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges. 

Frister og behandling av søknad

Søknadsfristen er 24. juni 2021.
 

Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen. Asker kommune kan beregne hvor stor andel av søknadsbeløpet (hvis innvilget) som skal tildeles. Tildeling vil skje innen 8. juli.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på post@askershus.no

Søknadsfrist var 26 juni 2021
 

Ventilordning 2021 del 2

Kommunal kompensasjon til virksomheter i Asker

Kort om ordningen

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Lokale forhold skal legges til grunn.

 

Asker kommune er tildelt 6,917mnok til lokale virksomheter i Asker innen overnatting, servering og/eller medlemsorganisasjoner som arbeider for å fremme disse næringene. Støtten skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

 

Ordningen gjelder dermed for følgende virksomheter: 

 • Overnattingsvirksomhet (NACE kode 55)

 • Serveringsvirksomhet (NACE kode 56)

 • Medlemsorganisasjoner som fremmer overnatting og servering i Asker

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder for virksomheter som driver i Asker innen NACE kode 55 (overnatting) eller 56 (servering), og/eller er medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme overnatting og servering i Asker.

 

NACE kode 55 (overnattingsvirksomhet) og 56 (serveringsvirksomhet):

 • Virksomheter registrert med NACE kode 55 og 56 kan søke kompensasjon for nedstenging/innskrenking grunnet nasjonale og lokale smitteverntiltak i 2020 og 2021.
   

 • Kompensasjonsgrunnlag for virksomheter er oppgave over månedlig lønnskostnader til ansatte i virksomhet i Asker i februar 2020. Dersom virksomheten i Asker ikke var i normal drift med ansatte i februar 2020, bes om særlig informasjon på lønnsutgifter i 2020/2021. Ved innvilget søknad blir det utbetalt en sum som er i forhold til alle innvilgede søknader og den kunngjorte rammen.
   

 • For de største overnattingsvirksomheter (kode 55) med restaurant med samlet > 20 mnok i salgsinntekter i Asker gis et grunntillegg på 1 mnok utover kompensasjonen som følger av lønnskostnader.
   

 • Maksimalt beløp i samlet kompensasjon er 2mnok.

 

Medlemsorganisasjoner som fremmer overnatting og servering i Asker

 • Medlemsorganisasjonene kan søke kompensasjon for tapte inntekter og tap av kontingenter, alternativt på påførte tap.
   

 • Maksimalt beløp for kompensasjon er 0,4 mnok.

 

Innvilget kompensasjonsbeløp for begge ordninger fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til søknadsfristens utløp som er 24. juni.  

 

I beregningen av maksimalbeløp tas det hensyn til annen kompensasjon som er utbetalt av Asker kommune som følge av smitteverntiltak

Kriterier for å kunne søke

 • Virksomheter må ha vært utsatt for strenge smitteverntiltak

 • Virksomhet med 2 eller flere ansatte

 • Driver virksomhet i Asker innen NACE kode 55 (overnatting) eller 56 (servering), og/eller er medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme overnatting og servering i Asker

 • Kompensasjon skal ikke kunne gis, eventuelt avkortes dersom andre offentlige ordninger allerede har gitt kompensasjon for å dekke opp for tilsvarende forhold i samme tidsperiode

 • Virksomheter skal ikke søke lignende kompensasjon gjennom andre statlige ordninger

 • Virksomheten skal ha betalt alle forfalte offentlige skatter og avgifter
   

Asker kommune kan: 

 • Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

 • Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

 

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte (< 200.000 Euro) kommer til anvendelse, jfr. også tidligere ordninger i regi av Asker kommuner. Regelen kan føre til avkortning i utbetaling/ingen utbetaling dersom grensen nås.

Behandling av søknad

Søknadsfristen er 24. juni 2021.

 

Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen. Asker kommune  beregner hvor stor andel av søknadsbeløpet (hvis innvilget) som skal tildeles. Tildeling vil skje innen 8. juli.

Søknadsfrist var 26 juni

Har du spørsmål?

Kontakt oss på post@askershus.no

 

Supplerende utlysning: for nye søkere 

Kompensasjon for rammede virksomheter i Asker i næringer som har falt utenfor korona-ordningene

Kort om ordningen

Kompensasjonsordningen skal gi støtte til virksomheter som har blitt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i 2021.

 

I forbindelse med Askerpakke 3 har Asker kommune besluttet å lyse ledig midler til rammede virksomheter i Asker kommune for de som ikke har kunnet søke, ikke har søkt eller ikke har nådd opp på andre covid-19 ordninger hos Staten eller Asker kommune.

 

NB! Denne ordningen gjelder derfor kun for de virksomhetene som ikke har søkt på andre offentlige ordninger for samme formål eller ved søknad fått avslag på disse.

Asker kommune har bevilget 2,5 mnok til denne ordningen.

 

Sosiale entreprenører og enkeltpersonforetak oppfordres til å søke.

Hvilken type kompensasjon kan man søke om?

Ordningen er basert på  følgende kategorier for kompensasjon: 

 • Tap av salgsinntekter

 • Ekstra kostnader grunnet tap og skade

 • Skjønnsmessig vurdering av smitteverntiltakenes betydning for virksomheten


Grunnlaget skal være omfanget av den lokale virksomheten som er utøvd i Asker.

 

Kompensasjon for tap av salgsinntekter og ekstra kostnader til tap og skade

 • Virksomheten kan søke om å få kompensasjon for tap av salgsinntekter og ekstra kostnader grunnet tap og skade som er forårsaket av offentlige smitteverntiltak.
   

 • Det må for både tap på inntekter og tap på skade dokumenteres hva de har bestått i (type)og når den/de har inntruffet (periode) og hva tapet/kostnadene (kroner) har vært.
   

 • Asker kommune vil vurdere de tapte inntekter/ekstra kostnader opp mot årlig salgsinntekt/annen inntekt i et normalår.
   

 • Søker må legge ved kopi av f.eks. regnskap 2019 eller på annen måte redegjøre (for nyetablerte etc.) for hva et normalt år innebærer regnskapsmessig (alternativt budsjettmessig for nyere virksomheter).
   

 • Kompensasjonen vil bli vurdert i forhold tapenes/kostnadenes størrelse opp mot årlig inntekt for den enkelte søker og samlet ramme for ordningen fordelt på alle søkere, samt en skjønnsmessig vurdering av hvor alvorlig smitteverntiltakene har rammet virksomheten i Asker.  Det innebærer at de som har hatt de største tapene/kostnadene forholdsmessig vil få den største kompensasjonen dersom skjønnsmessig vurdering av smitteverntiltakenes betydning ellers er lik.

Hvem kan søke?

 • Har virksomhet i Asker som er i drift

 • Virksomheter med hovedkontor i annen kommune kan også søke for den delen av virksomheten som skjer i Asker

 • Virksomhet må grunnet smitteverntiltak kunne vise til minimum kr. 100.000 i sum tapte inntekter og ekstra kostnader til tap og skade i 2020 og hittil i 2021 

 • Virksomheten i Asker må kunne dokumentere salgsinntekt/andre inntekter på minst kr 200.000 per (normal)år 

 • Virksomheter skal ikke tidligere ha mottatt kompensasjon fra stat og/eller kommune for lokale og nasjonale smitteverntiltak for samme formål, eller søke slike

 • Virksomheten skal ha betalt alle forfalte offentlige skatter og avgifter
   

Asker kommune kan: 

 • Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

 • Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

 

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges

Behandling av søknad

Søknadsfristen er 30. juni 2021.

Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen. Asker kommune beregner hvor stor andel av søknadsbeløpet (hvis innvilget) som skal tildeles. Tildeling vil skje innen 15. august.

Søknadsfrist var 30 juni
 

Omstillingsfond/-tiltak sommer 2021

Omstillingfond/-tiltak til rammede virksomheter i Asker

Kort om ordningen

Som del av Askerpakke 3 for næringslivet har Asker kommune opprettet et omstillingsfond/-tiltak. Asker kommune skal etter konkurranse totalt tildele 1,5 million kroner til Asker-registrerte foretak som søker ordningen og som er blitt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak.

Hva innebærer i støtten?

Tilskudd kan gis til en eller flere av følgende tiltak:

 • Omstilling til nye markeder

 • Omstilling med nye produkter

 • Internopplæring

 • Samarbeidsprosjekter

 • Fellestiltak for næringsutvikling

 

Søknaden vurderes ut fra antall søkere som fyller kriteriene og søknadens betydning for lokal og regional sysselsetting.
 

For søknader er maksimalt søke- og tilsagnsbeløp er kr 150.000. Det kan ikke søkes til driftsformål.

 

Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av tiltakets kostnader. Egeninnsats skal ikke utgjøre mer enn 50 % tiltakets kostnader. Egeninnsatsen beregnes ut fra en timesats på 1,2 promille av årslønnen for de ansatte som tar del i tiltaket - maksimalt kr 600 pr time.

 

Tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Tiltaket skal ikke være startet før søknaden er sendt.

 

Enkeltpersonforetak fra landbruksnæringene oppfordres til å søke.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på post@askershus.no

Søknadsfrist var 15. august

Hvem kan søke?

Virksomheter som søker må: 

 • Virksomheter registrert i Asker kommune kan søke. Dersom forholdene ligger til rette kan flere virksomheter samarbeide om søknad/tiltak.

 • Virksomheten må ha hatt en omsetning minimum kr 100.000 siste regnskapsår.

 • AS eller Enkeltpersonforetak med 2 eller flere ansatte

 • Enkeltpersonforetak fra landbruksnæringene

 • Søkere må ha betalt alle offentlige skatter og avgifter.

Asker kommune kan: 

 • Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

 • Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen. 

 • Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges. 

Frister og behandling av søknad

Søknadsfrist er 15.August 2021.

 

Styringsgruppen for denne ordningen vil vurdere hvilke av de søknadene som fyller kriterier og har størst betydning for lokal og regional sysselsetting. Alle søkere vil få beskjed innen 10. september 2021. 


50% av innvilget tilskudd utbetales innen 20.09.2021. De resterende 50% utbetales ved mottatt og godkjent sluttrapport. I spesielle tilfeller kan den siste halvdelen deles i to utbetalinger under forutsetning av fremdrift/utlegg. Tiltaket må være ferdig til 31.12.2021. Utbetalt forskudd på 50 % kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom tiltaket ikke blir gjennomført.

Nyheter