Rådføringskanalen 2021

Rådføring til bedrifter i Asker

Kort om ordningen

Asker kommune har bevilget 1 millioner kroner til bedrifter i Asker som har behov for profesjonell rådføring innen juss, økonomi, bedriftsrådgivning, eller på endring av forretningsplan.

Støtteordningen er delt i to ulike pakker:

 1. rådføring innen juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning
  og

 2. rådføring på endring av forretningsplan.
   

Disse to pakkene har hver sine søknadskriterier:

Rådføring innen juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning

Få 4 timer med profesjonell rådgivning innen juss, økonomi og generell bedriftsrådsføring.
 

Asker Næringsforening videreformidler og kobler søker/bedrift med riktig rådgiver.


Bistand innenfor de 4 timene avtales direkte mellom bedrift og firma.
 

Ordningen er helt uten kostnader.
 

Hvordan søke?

Send en kort beskrivelse om din bedrift, og hvilken bistand som ønskes, på e-post til kontakt@askern.no.

Hvem kan søke?

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier:

 • Bedriften må være AS-registrert

 • Bedriften må ha en adresse i Asker
   

Særskilte kriterier for rådføring på endring av forretningsplan:

 • Bedriften må ha minst 100 000 kroner i omsetning siste regnskapsår.

 • Bedriften må ha mindre enn 10 ansatte

 • Bedriften må ha betalt alle offentlige skatter og avgifter.

 • Bedrifter som mottok tilsvarende i forbindelse med Askerpakke 1 vil ikke bli prioritert.

Rådføring på endring av forretningsplan

Bedriften kan få dekket hele eller deler av dokumenterte utgifter til rådgivning ved endring av sin forretningsplan.

Maksimalt støttebeløp per bedrift er på 35 000 kroner.
 

Behandlingstiden er maksimum 14 dager.

Utbetaling av innvilget støtte foretas etter mottatt faktura som dokumenterer anskaffelse av rådgivning.

Siste frist for innsending av dokumentasjon er 30.6.21.

Hvordan søke?
 

Fortløpende søknader

All informasjon behandles konfidensielt. Inntak for søknader skjer fortløpende inntil ordningen utløper.

Gründer og innovasjonsfond

Støtte til innovasjonsprosjekter

Kort om ordningen

Asker kommune har satt en ramme på 1,5 mill. kroner til innovasjonsprosjekter for våren 2021. Fondet skal bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene.

 

Ventilordningen

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Kort om ordningen

Stortinget har bevilget midler til kommunene for at kommunene kan støtte opp om lokale virksomheter der statlige ordninger ikke treffer godt nok. Lokale forhold skal legges til grunn.
 

Asker kommune har derfor opprettet en kompensasjonsordning som skal gi støtte til virksomheter som har blitt påvirket av nasjonale og lokale smitteverntiltak i perioden november 2020 til februar 2021. Total ramme er på 22 millioner kroner.

Hva innebærer i støtten?

Midlene som tildeles i dette fondet er nøkkelmerket for å brukes i innovasjonsprosjekter som midler for å matche de statlige eller regionale tilskuddsordninger.
 

Eksempler på slike tilskuddsordninger kan være:

 • Innovasjon Norge. (miljøteknologiordningen, kommersialiseringstilskudd, internasjonale forprosjekter etc. ).

 • Forskningsrådet

 • DOGA

 • Regional Forskningsfond

 • Viken fylkeskommune

 • m.fl
   

Maks støtte pr. prosjekt kr.300.000,-.

 

Støtten utbetales bare dersom den statlige eller regionale tilskuddsordningen til prosjektet blir godkjent.

Søknadsprosess

Søknadsfristen er 1. april 2021. Send søknad til fond2021@askershus.no
 

Etter søknadsfristen utpeker en jury 4-8 caser, bedrifter eller utviklingsprosjekt som vinnere. Midlene fra innovasjonsfondet tildeles vinnerne og utbetales i takt med prosjektenes framdriftsplan.

 

Godkjenning fra den statlige eller den regionale tilskuddordningen må foreligge senest innen 1. november 2021.
 

Eventuelle spørsmål sendes til: post@askershus.no

Søknadsfrist er utgått
 

Tre kategorier for kompensasjon

Ventilordningen er delt opp i tre ulike kategorier for kompensasjon:

 • Tap av salgsinntekter (utvalgte NACE-koder*)

 • Tap av varelager og andre kostnader (kun NACE-kode 55-56-93*)

 • Tap og skade (virksomheter med andre enn de utvalgte NACE-koder*)

Kompensasjon for tapte salgsinntekter

Din virksomhet kan søke om å få kompensasjon for svikt i salgsinntekter i perioden november 2020 – februar 2021.

 

Ordningen vil gjelde de bransjene som ble/er mest rammet, og som også er nevnt spesielt av Stortinget. I hovedsak kan kun foretak med definerte NACE-koder søke (se listen av NACE-koder i bunnen av utlysningen).

Kompensasjonsgrunnlaget for den enkelte virksomhet beregnes ved å summere differensen mellom salgsinntekter i de fire månedene (november 2020 - februar 2021) og tilsvarende ett år tidligere; altså nedgangen i omsetning.

Alternativt om det ikke var omsetning ett år tidligere, kan de fire månedene før november 2020 anvendes.

Kompensasjon for tap på varelager og andre kostnader

Gjelder virksomheter som er registrert i NAC-kode 55-56-93 - hoteller og spisesteder.

Det er foreløpig noe uklart om det kommer en revidert statlig ordning (den generelle) som kan dekke flere typer kostnader (for eksempel varelager-svinn) for nevnte periode. Dette antas å bli avklart innen søknadsfristens utløp.

Med forbehold om dette bes søkerne opplyse om faktiske tap av typen "andre kostnader".

Tap og skade

I tillegg har kommunen avsatt en total ramme på to millioner kroner for virksomheter med andre enn de utvalgte NACE-kodene (se liste nederst i utlysning).Her har alle virksomheter mulighet til å søke.

 

For å bli vurdert må virksomheten vise til minimum 50 000 kroner i tap og skade for nevnte periode. 

Har du spørsmål?

Kontakt oss på post@askershus.no

Hvem kan søke?

Virksomheter som søker må: 

 • Kun Asker-registrerte foretak.

 • Virksomheter med mer enn 30 millioner kroner, eller mindre enn 500 000 kroner, i årlig salgsinntekter faller utenom.

 • I hovedsak kan kun foretak med definerte NACE-koder (se nederst i utlysning) søke om kompensasjon.

 • Virksomheter skal kunne dokumentere årlig salgsinntekt på mellom 500 000 og 30 millioner kroner i siste ligning.

 • Andre virksomheter kan søke på tap og skade dersom dette har vært på mer enn 50 000 kroner for nevnte periode. 

 • Virksomheten skal ha to eller flere ansatte.

 • Virksomheten skal ikke søke lignende kompensasjon gjennom andre statlige ordninger.

 • Virksomheten skal ha betalt alle forfalte offentlige skatter og avgifter.
   

Asker kommune kan:

 • etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

 • være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

 • Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges.

Frister og behandling av søknad

Søknadsfristen er 1. april 2021.
 

Det blir nedsatt egen ekstern komite som vil bistå Asker kommune med beslutningsprosessen. Asker kommune kan beregne hvor stor andel av søknadsbeløpet (hvis innvilget) som skal tildeles. Tildeling og utbetaling vil skje like over påske, etter at søknadsfristen er gått ut.

 

Maksimalt beløp i samlet kompensasjon er to millioner kroner.

 

Innvilget kompensasjonsbeløp for alle ordninger fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer innen søknadsfristens utløp 1. april.

Søknadsfrist er utgått
 

Husleiekompensasjon våren 2021

Husleiekompensasjon til nystartede bedrifter i Asker 

Kort om ordningen

Som del av Askerpakke 2 for næringslivet har Asker kommune opprettet lokal kompensasjonordning for nystartede bedrifter som har erfart tap/skade grunnet innføring og anvendelse av lokale forskrifter i Asker fra november 2020 til begynnelsen av februar 2021. Ordningen har en ramme på kr.900.000,-.

Hva innebærer i støtten?

Din bedrift kan søke om å få kompensasjons til utgifter til leie av kontor, butikk eller verksted hos
tredjepart inklusive felleskostnader. Parkering og lager dekkes ikke. Ordningen gjelder for de
selskapene som har minimum kr. 5.000.- i husleie pr mnd.


Ordningen vil gjelde blant de bransjene som ble/er rammet av Asker kommunes egne tiltak (lokale
forskrifter): treningssenter, treningsaktører, spise- og skjenkesteder, hoteller mm. som gjaldt fra
medio november til primo februar 2021 (12 uker).


Maksimum søkesum pr. mnd kr. 20.000,- (eks. mva). Dvs. totalt kr 60.000.- over 12 uker.

Innvilget kompensasjonsbeløp pr. måned fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som
kommer inn til søknadsfristens utløp.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på post@askershus.no

Søknadskriterier

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier: 

 • Kun AS-registrerte virksomheter registrert i 2019 og 2020

 • Bedrifter som kan vise til og dokumentere et ikke-oppsagt leieforhold og at husleie er betalt.

 • Bedrifter som ikke søker støtte av husleie gjennom statlige eller andre kommunale ordninger

 • Bedriften har betalt alle offentlige skatter og avgifter

Behandling av søknad

Søknadsfristen er 28. februar 2021. Søkere skal ha fått svar innen 10.03.2021.

Utbetaling skjer raskest mulig deretter (løpende) etter at dokumentasjon for innbetalt husleie og/eller ikke oppsagt husleiekontrakt foreligger.

Søknadsfrist er utgått
 

Husleiestøtte våren 2021

Husleiestøtte til gründerbedrifter i Asker

Kort om ordningen

Som del av Askerpakke 2 for næringslivet har Asker kommune opprettet lokal støtteordning for gründere i Asker kommune registrert i perioden 2018-2020. Asker kommune har bevilget kr. 500.000-, til gründerbedrifter i Asker som ønsker å få husleiestøtte.

 

Ordningen gjelder fra 1. januar – 30. juni 2021.

Hva innebærer i støtten?

Din bedrift kan søke om å få støtte til utgifter til leie av kontor, butikk eller verksted hos tredjepart inklusive felleskostnader. Parkering og lager dekkes ikke. Ordningen gjelder for de selskapene som har minimum kr. 2.000.- i husleie.

 

mva-registrerte bedrifter

Maksimum søkesum pr. mnd kr. 8.000,- (eks. mva)


ikke mva-registrerte bedrifter
Maksimum søkesum pr. mnd kr. 8.000,- + mva

Innvilget støttebeløp pr. måned fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til søknadsfrist. Ordningen gjelder fra 01.01.2021 – 30.06.2021. For å understøtte aktiviteter er det forutsatt at gründerbedriften (først) betaler husleie og så mottar støtte fra Asker kommune.Har du spørsmål? 
Kontakt oss på post@askershus.no

Søknadskriterier

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier: 

 • Kun AS-registrerte virksomheter

 • Bedrifter registrert i perioden etter 01.01.2018 og før 31.12.2020

 • Bedrifter som har inngått leieforhold per 1.1.21 og som oppebærer dette

 • Bedrifter med mindre enn kr.500.000,- i salgsinntekter i siste regnskapsår*.

 • Bedriften sine driftskostnader skal være mellom kr.20.000,- og 500.000,- i siste regnskapsår *.

 • Bedrifter som ikke søker støtte av husleie gjennom statlige eller andre kommunale ordninger

 • Bedriften har betalt alle offentlige skatter og avgifter
   

*For inntekter først i 2020 kreves egen dokumentasjon

Behandling av søknad

Søknadsfristen er 28 februar 2021.

Vi vil behandle søknaden din når søknadsfristen går ut 28. februar 2021. Vi tar kontakt med deg så fort som mulig.

Søknadsfrist er utgått
 

Omstillingsfond 2021

Omstillingsfond til rammede bedrifter i Asker

Kort om ordningen

Som del av Askerpakke 2 for næringslivet har Asker kommune opprettet et omstillingsfond. Asker kommune skal etter konkurranse totalt tildele kr.1.000.000,- til Asker-registrerte foretak som søker ordningen.  

Hva innebærer i støtten?

Tilskudd kan gis til en eller flere av følgende tiltak:

 • Omstilling til nye markeder

 • Omstilling med nye produkter

 • Samarbeidsprosjekter

 • Fellestiltak for næringsutvikling

 

Søknaden vurderes ut fra antall søkere som fyller kriteriene og søknadens betydning for lokal og regional sysselsetting.

 

Bedrifter som er særlig rammet av de lokale forskriftene blir prioritert.
 

For søknader som er maksimalt søke- og tilsagnsbeløp er kr 200.000. Det kan ikke søkes til driftsformål.

 

Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av tiltakets kostnader. Egeninnsats skal ikke utgjøre mer enn 50 % tiltakets kostnader. Egeninnsatsen beregnes ut fra en timesats på 1,2 promille av årslønnen for de ansatte som tar del i tiltaket - maksimalt kr 600 pr time.

 

Tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Tiltaket skal ikke være startet før søknaden er sendt.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på post@askershus.no

Søknadsfrist er nå utgått

Hvem kan søke?

Virksomheter som søker må: 

 • Bedrifter og organisasjoner registrert i Asker kommune kan søke. Dersom forholdene ligger til rette kan flere bedrifter/organisasjoner samarbeide om søknad/tiltak.

 • Bedriften/organisasjonen må ha adresse i Asker og ha hatt en omsetning minimum kr 100.000 siste regnskapsår.

 • Bedriften må ha normalt mindre enn 10 ansatte, men unntak kan gjøres for noe større foretak.

 • Søkere må ha betalt alle offentlige skatter og avgifter.
   

Asker kommune kan: 

 • Etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

 • Asker kommune kan være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen. 

 • Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges. 

Frister og behandling av søknad

Søknadsfristen er 15. mars 2021. 
 

Styringsgruppen denne ordningen vil vurdere hvilke av de søknadene som fyller kriterier og har størst betydning for lokal og regional sysselsetting. Alle søkere vil få beskjed innen 25 mars 2021. 


50% av innvilget tilskudd utbetales innen 01.04.2021. De resterende 50% utbetales ved mottatt og godkjent sluttrapport. I spesielle tilfeller kan den siste halvdelen deles i to utbetalinger under forutsetning av fremdrift/utlegg. Tiltaket må være ferdig til 30.06.2021. Utbetalt forskudd på 50 % kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom tiltaket ikke blir gjennomført.