1 million kroner i omstillingsfond for rammede bedrifter i Asker

Oppdatert: 17. feb. 2021Kort om ordningen Som del av Askerpakke 2 for næringslivet har Asker kommune opprettet et omstillingsfond. Asker kommune skal etter konkurranse totalt tildele kr.1.000.000,- til Asker-registrerte foretak som søker ordningen.

Hva innebærer i støtten? Tilskudd kan gis til en eller flere av følgende tiltak:

 • Omstilling til nye markeder

 • Omstilling med nye produkter

 • Samarbeidsprosjekter

 • Fellestiltak for næringsutvikling

Begrensninger

 • Tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.

 • Tiltaket skal ikke være startet før søknaden er sendt.

 • Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av tiltakets kostnader. Egeninnsats skal ikke utgjøre mer enn 50 % tiltakets kostnader. Egeninnsatsen beregnes ut fra en timesats på 1,2 promille av årslønnen for de ansatte som tar del i tiltaket - maksimalt 600 kroner per time.

Søknaden vurderes ut fra antall søkere som fyller kriteriene og søknadens betydning for lokal og regional sysselsetting.


Bedrifter som er særlig rammet av de lokale forskriftene blir prioritert.


Maksimalt søke- og tilsagnsbeløp er 200 000 kroner.

Hvem kan søke?

 • Bedrifter og organisasjoner registrert i Asker kommune kan søke. Dersom forholdene ligger til rette kan flere bedrifter/organisasjoner samarbeide om søknad/tiltak.

 • Bedriften/organisasjonen må ha adresse i Asker og ha hatt en omsetning minimum kr 100.000 siste regnskapsår.

 • Bedriften må ha normalt færre enn 10 ansatte, men unntak kan gjøres for noe større bedrifter.

 • Søkere må ha betalt alle offentlige skatter og avgifter.

Asker kommune kan:

 • etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

 • være forpliktet til å offentliggjøre hvem som mottar tilskudd etter denne ordningen.

Tilskuddet gis som offentlig støtte, og reglene om bagatellmessig støtte må følges.


Saksbehandling

Styringsgruppen for denne ordningen vil vurdere hvilke av søknadene som fyller kriteriene, og har størst betydning for lokal og regional sysselsetting.

Alle søkere vil få beskjed innen 25. mars 2021.

50% av innvilget tilskudd utbetales innen 01.04.2021. De resterende 50% utbetales ved mottatt og godkjent sluttrapport.

I spesielle tilfeller kan den siste halvdelen deles i to utbetalinger under forutsetning av fremdrift/utlegg.

Tiltaket må være ferdig til 30.06.2021.

Utbetalt forskudd på 50 % kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom tiltaket ikke blir gjennomført. Søknadsfrist: 15. mars 2021.

SØK HER

Har du spørsmål om ordningen, kan du kontakte oss på e-post - post@askershus.no.

195 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle