• Askershus Næringshage

Asker kommune oppretter ny støtteordning for små bedrifter

Askerpakken 2020

Asker kommune har opprettet en ordning hvor man kan gi støtte på opptil 35 000 kroner per bedrift, for rådgivning knyttet til forretningsplanen for bedrifter i Asker med færre enn 10 ansatte. 


Hva innebærer støtten?

Støtteordningen gjelder for små bedrifter som har behov for rådgivning knyttet til forretningsplanen sin, og de kan få dekket hele eller deler av dokumenterte utgifter til rådgivning. Maksimalt støttebeløp per bedrift er på 35 000 kroner.  

Ordningen er en del av Askerpakken, som er vedtatt av formannskapet 

Ordningen gjelder fra perioden 1. september til 31. oktober 2020, og har en total ramme på én million kroner. 


Søknadskriterier

Vi vurderer kun virksomheter som innfrir følgende kriterier: 

  • Virskomheter som søker må:

  • være registrert som aksjeselskap 

  • ha hatt minst 100 000 i omsetning siste regnskapsår (2019).

  • ha færre enn 10 ansatte

  • ha adresse i Asker

  • ha betalt alle offentlige skatter og avgifter

Behandlingstid

Søknader blir behandlet løpende, og behandlingstiden er maksimum 14 dager.  Utbetaling av innvilget støtte foretas etter at vi mottar faktura som dokumenterer anskaffelse av rådgivningen. Faktura fra bedriften må være datert i 2020.  FØLG LINK FOR Å SØKE Har du spørsmål?  kontakt oss på post@askershus.no


33 visninger

Besøksadresse

AskersHus AS
Drengsrudhagen 6
1385 Asker

Organisasjonsnummer: 986 481 486
Kontonummer: 8601 769 4342

  • Facebook - Hvit Circle
  • Twitter - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle