Ekstraordinært kommunalt næringsfond i Asker

Økt arbeidsledighet og behov for økt sysselsetting er en følge av covid-19 utbruddet. Staten har tildelt kommunene ekstra midler til næringsfond. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer og behov og motvirke negative virkninger av covid-19.


Asker kommune er gjennom Viken fylkeskommune totalt tildelt 1,4 mill. kroner. 1,0 mill. kroner skal etter konkurranse kunne bli utbetalt til Asker-registrerte foretak som søker ordningen.
Tilskudd kan gis til en eller flere av følgende tiltak:

  • Omstilling til nye markeder

  • Omstilling med nye produkter

  • Internopplæring

  • Samarbeidsprosjekter

  • Fellestiltak for næringsutvikling

For søknader som innbefatter tiltak hos flere bedrifter og/eller organisasjoner er maksimalt søke- og tilsagnsbeløp er kr 200.000. For enkeltbedrifter/organisasjoner er tilsvarende kr 100.000. Det kan ikke søkes til driftsformål.

Tilskuddet kan ikke overstige 75 % av tiltakets kostnader.

Egeninnsats skal ikke utgjøre mer enn 50 % tiltakets kostnader. Egeninnsatsen beregnes ut fra en timesats på 1,2 promille av årslønnen for de ansatte som tar del i tiltaket - maksimalt kr 600 pr time.

Tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Tiltaket skal ikke være startet før søknaden er sendt.