Støtteordninger gjennom Askerpakken er nå lansert


Asker kommune vil bidra til å avhjelpe den krevende situasjonen lokalt næringsliv er i som følge av smittvernsrestriksjoner. Tiltakene er ment som et supplement til statlige ordninger og er rettet spesielt mot næringer og grupper som er direkte berørt av samfunnets nedstengning.

Støtteordningene ble vedtatt i Asker formannskap 26. januar 2021.

Torsdag 11 februar ble tre av disse støtteordningene utlyst. Les mer om disse under:

Husleiekompensasjon for nystartede bedrifter i Asker

Husleiestøtte til gründere i Asker

Gründer og innovasjonsfond

Ytterligere støtteordninger utlyses om kort tid.

Støtte til innovasjonsprosjekter


Kort om ordningen

Asker kommune har satt en ramme på 1,5 mill. kroner til innovasjonsprosjekter for våren 2021. Fondet skal bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene.


Hva innebærer i støtten?

Midlene som tildeles i dette fondet er nøkkelmerket for å brukes i innovasjonsprosjekter som midler for å matche de statlige eller regionale tilskuddsordninger. Eksempler på slike tilskuddsordninger kan være:

  • Innovasjon Norge. (miljøteknologiordningen, kommersialiseringstilskudd, internasjonale forprosjekter etc. ).

  • Forskningsrådet

  • DOGA

  • Regional Forskningsfond

  • Viken fylkeskommu