Støtteordninger gjennom Askerpakken er nå lansert


Asker kommune vil bidra til å avhjelpe den krevende situasjonen lokalt næringsliv er i som følge av smittvernsrestriksjoner. Tiltakene er ment som et supplement til statlige ordninger og er rettet spesielt mot næringer og grupper som er direkte berørt av samfunnets nedstengning.

Støtteordningene ble vedtatt i Asker formannskap 26. januar 2021.

Torsdag 11 februar ble tre av disse støtteordningene utlyst. Les mer om disse under:

Husleiekompensasjon for nystartede bedrifter i Asker

Husleiestøtte til gründere i Asker

Gründer og innovasjonsfond

Ytterligere støtteordninger utlyses om kort tid.

 

Støtte til innovasjonsprosjekter


Kort om ordningen

Asker kommune har satt en ramme på 1,5 mill. kroner til innovasjonsprosjekter for våren 2021. Fondet skal bidra til at næringslivet i Asker bedre kan utnytte de statlige og fylkeskommunale låne- og tilskuddsordningene.


Hva innebærer i støtten?

Midlene som tildeles i dette fondet er nøkkelmerket for å brukes i innovasjonsprosjekter som midler for å matche de statlige eller regionale tilskuddsordninger. Eksempler på slike tilskuddsordninger kan være:

  • Innovasjon Norge. (miljøteknologiordningen, kommersialiseringstilskudd, internasjonale forprosjekter etc. ).

  • Forskningsrådet

  • DOGA

  • Regional Forskningsfond

  • Viken fylkeskommune

  • m.fl

Maks støtte pr. prosjekt kr.300.000,-. Støtten utbetales bare dersom den statlige eller regionale tilskuddsordningen til prosjektet blir godkjent. Søknadsfrist 1. april 2021. Les mer om støtten her

 

Husleiekompensasjon til nystartede bedrifter i Asker

Kort om ordningen

Som del av Askerpakke 2 for næringslivet har Asker kommune opprettet lokal kompensasjonordning for nystartede bedrifter som har erfart tap/skade grunnet innføring og anvendelse av lokale forskrifter i Asker fra november 2002 til begynnelsen av februar 2021. Ordningen har en ramme på kr.900.000,-


Hva innebærer i støtten?

Din bedrift kan søke om å få kompensasjons til utgifter til leie av kontor, butikk eller verksted hos tredjepart inklusive felleskostnader. Parkering og lager dekkes ikke. Ordningen gjelder for de selskapene som har minimum kr. 5.000.- i husleie pr mnd. Ordningen vil gjelde blant de bransjene som ble/er rammet av Asker kommunes egne tiltak (lokale forskrifter): treningssenter, treningsaktører, spise- og skjenkesteder, hoteller mm. som gjaldt fra medio november til primo februar 2021 (12 uker).

Maksimum søkesum pr. mnd kr. 20.000,- (eks. mva). Dvs. totalt kr 60.000.- over 12 uker. ​ Innvilget kompensasjonsbeløp pr. måned fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til søknadsfristens utløp. Søknadsfrist 28. februar 2021. Les mer om kompensasjonsordningen her

 

Husleiestøtte til gründerbedrifter i Asker

Kort om ordningen

Som del av Askerpakke 2 for næringslivet har Asker kommune opprettet lokal støtteordning for gründere i Asker kommune registrert i perioden 2018-2020. Asker kommune har bevilget kr. 500.000-, til gründerbedrifter i Asker som ønsker å få husleiestøtte. Ordningen gjelder fra 1. januar – 30. juni 2021.


Hva innebærer i støtten?

Din bedrift kan søke om å få støtte til utgifter til leie av kontor, butikk eller verksted hos tredjepart inklusive felleskostnader. Parkering og lager dekkes ikke. Ordningen gjelder for de selskapene som har minimum kr. 2.000.- i husleie. mva-registrerte bedrifter Maksimum søkesum pr. mnd kr. 8.000,- (eks. mva) ikke mva-registrerte bedrifter Maksimum søkesum pr. mnd kr. 8.000,- + mva ​ Innvilget støttebeløp pr. måned fastsettes ut fra summen av godkjente søknader som kommer inn til søknadsfrist. Ordningen gjelder fra 01.01.2021 – 30.06.2021. For å understøtte aktiviteter er det forutsatt at gründerbedriften (først) betaler husleie og så mottar støtte fra Asker kommune. Søknadsfrist 28. februar 2021.


Les mer om støtten her

402 visninger0 kommentarer