Innovasjonsprosjekter – samarbeid Asker kommune

Kompetanse – og treningsprogram for salg hos SMB

Techhub – program for techgründere

For Expats: How to live in Asker

E-læring- samarbeid med offentlig undervisningsvirksomhet i Litauen

Grønt skifte – mulig vekstnæringer

Ulike prosjekter knyttet til Strategisk næringsplan, Asker kommune

Expats – samarbeid med Næringsforeningene i Drammen

Velferdsteknologi – samarbeid Driv Inkubator i Drammen

Startup Forum internasjonale grundertalenter II

Mentor- og traineeordning for innvandrere som skal starte egen virksomhet

Gründerakademiet

Second Homes

Etablerertjenesten i Asker og Bærum

Innovasjonsprosjekter – samarbeid Asker kommune

Asker kommune, Vestregionen og AskersHus har inngått et samarbeid mellom næringslivet og det offentlige for mulige innovasjonsprosjekter.

Hensikten med avtalene er å styrke kompetanseutvikling og innovasjon, samt forsknings- og utviklingsarbeid i regionen gjennom et tettere samarbeid mellom aktørene i Drammensveien 915.

Det er i avtalene fokusert på at samarbeidet spesielt skulle ta for seg:

 • Kompetanseprogrammer
 • Folkehelse
 • Samfunnsansvar
 • Skole/Næringsliv
 • Digitalisering
 • Partnerskap og samskaping

Det ble i 2016 gjennomført seks samarbeidsmøter mellom partene. Følgende tiltak er blitt bearbeidet/arrangert:

 • Seminar om innovative anskaffelser i samarbeid med Statens Leverandørutviklingsprogram
 • Elektriske delesykler Asker – Kongsberg
 • Initiert samarbeid mellom Asker kommunes Realfagsprosjekt i oppvekst og Mohamed Gouses prosjekt STEM
 • Samarbeid om pilotering i utviklingen av JodaCare
 • Samarbeid mellom Asker kommune og Lars Bull med «Sesongfilm»
 • ‘Mitt Asker’ – en mulig felles app – FITS Consulting
 • Sosialt entreprenørskap. Hva det er. Praktiske oppfølging av tiltak. Asker er satt på kartet av KRD

Resultat så langt ble presentert for formannskapets underutvalg i august 2016.

Arbeidet løper videre i 2017 da det både for gründere og for Asker kommune har vært felles utbytte. Dette er en ny måte å samarbeide på.

Ansvarlig fra AskersHus og for å trekke fram lovende forslag fra næringslivet er Bjørn Langvik og Lars O. Nordal.

 

Kompetanse – og treningsprogram for salg hos SMB

Kompetanse- og treningsprogrammet for små og mellomstore kunnskapsbedrifter skal gi deltakerbedriftene økt kompetanse og trening i salg. Mange gründerbedrifter i tidligfase har gode produkter og tjenester og gjerne en avansert teknologi. Salget kommer imidlertid ofte i annen rekke – både med tanke på kommersialiseringen og for å øke tilgangen på risikovillig kapital for å kunne ta prosjekter/tjenester til markedet.

Kompetanse- og treningsprogrammet skal være et lavterskeltilbud. Det vil si at deltakerbedriftene enkelt blir opptatt i programmet og får oppfølging underveis.  Programmet er spesialutviklet til formålet av Kanden Konsult AS.  Kanden Konsult AS og folkene bak har jobbet systematisk med salg, salgsledelse, salgsrettet toppledelse, salgsrådgivning og interim utleie av operative salgsledere i over 25 år. De har bygget opp en betydelig metodebank og erfaringsbase, og kjenner den beste praksis i salg i de fleste bransjer og sammenhenger. Jens Kanden vil være ansvarlig for både salgstrening og coaching.

Kompetanse- og treningsprogrammet er modulbasert og vil bli gjennomført i AskersHus sine lokaler i Drammensveien 915, med 6 halvdags samlinger i perioden august-desember 2017 med følgende moduler:

 1. Overordnet om salg for bedriften
 2. Den nye kundereisen / content marketing / sosiale medier
 3. Kundemøter
 4. Sluttføring og forhandlinger
 5. Mentale sider og måloppnåelse i salg
 6. Innhenting av kapital – salg til investorer

Mellom samlingene får deltagerne mulighet for å booke individuelle møter / coaching med Jens Kanden etter ønske og behov. 1 time coaching er innbakt i deltageravgiften på kr. 10.000,-  Det er videre mulig til å kjøpe ekstra-timer for kr. 1500,- pr. time.

Kompetanseprogrammets målsetting om å bidra til

 • Økt fokus, kompetanse og gjennomføringsevne i salg
 • Økt kompetanse og gjennomføringsevne mht innhenting av risikokapital
 • Deltakere skal beviselig ha kommet lenger enn ved oppstart av programmet
 • Programmet skal – på sikt – bidra til å sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser

Treningsprogrammets målsettinger skal oppnås gjennom

 • systematikk, metode, verktøy og trening i både strategisk og operativ salgsledelse og salg
 • standardisert program med mulighet for individuell tilpasning til den enkelt bedrift / deltaker
 • å bidra til forbedring i innsalgssituasjoner overfor investorer og salg til kunder

Tiltaket er sammenfallende med nye Strategiske næringsplaner i både Asker og Bærum.

Prosjektet kom gjennom nåløyet på og blir støttet som et RiP prosjekt i 2017 (Regionalt Innovasjons- og Utviklingsprogram). Prosjektet er således en del av de strategier og målsettinger som Akershus og Oslo har satt opp i sin nye Regionale plan for Innovasjon og Nyskaping vedtatt i 2015.

AskersHus AS har engasjert firmaet Digilean AS til å bidra til fullfinansiering, skaffe deltakere, administrere og gjennomføre programmet samt skrive mellom- og sluttrapport. Digilean AS utpekt Rune Resset som prosjektleder.

Techhub – program for techgründere

www.techhub.no

På bakgrunn av utfordringer knyttet til omstilling og den aksellerende digitale utviklingen er det en erkjennelse i det norske entreprenørskaps- og innovasjonsmiljøet at det er behov for å utvikle enda bedre ekosystemer for gründere i Norge.  For å skape nye arbeidsplasser og sikre eksisterende jobber i Asker og Bærum så er det behov utvikling av flere coworking spaces og større grad av kobling mellom gründere og etablerte bedrifter.

Techhub er et prosjekt for å utvikle et inkubatorprogram for techgründere i Akershus.  Gjennom workshopper og relevante techarrangementer skal prosjektet være en attraktiv koblingsarena for techinteresserte gründertalenter og etablerte bedrifter i området. Et mål for prosjektet er å prøve å styrke digital- og markedsmessig kompetanse ved samarbeid, utvekling og deling av tidsaktuell og relevantinformasjon.

Prosjektet vil være operativt i fire måneder på AskersHus eller annet sted i Asker noe avhengig av teknisk utstyr. En såkalt Community Manager vil stå for den praktiske ledelsen. Kapasiteten vil være begrenset til 20 plasser.

Det skal deretter vurderes hva som skal til for at programmet kan settes inn i ordinær drift i Asker og/eller annet sted i Akershus eller Oslo.

Prosjektet kom gjennom nåløyet på og blir støttet som et RiP prosjekt i 2017 (Regionalt Innovasjons- og Utviklingsprogram). Prosjektet er således en del av de strategier og målsettinger som Akershus og Oslo har satt opp i sin nye Regionale plan for Innovasjon og Nyskaping vedtatt i 2015.

Prosjektets ramme er foreløpig på kr 1.045.000, herav yter Akershus fylkeskommune kr 350.000. Kr 100.000 er forutsatt som deltager avgift fra 20 deltakere. Det arbeides med ytterligere finansiering fra kommune og næringsliv. De største kostnadsposten, ca halvparten er driften av huben gjennom 4 måneder høsten 2017.

Under forutsetning av tilfredsstillende finansiering vil prosjektet starte opp i april 2017 med erfaringsinnhenting og prosjektplan. Paul Bø fra Inclusion AS vil blir prosjektleder. Hvilke andre ressurser fra AskersHus-miljøet/andre steder som vil ta del er ikke ennå fastlagt.

Les mer..

For Expats: How to live in Asker

Asker kommune

Asker kommune (municipality) is part of Akershus fylke (county). The municipality is located on the western side of the Oslofjord and Oslo, bordering Buskerud fylke to the west and south. It is Norway’s 11th largest municipality by population.

Why live in Asker: Surveys often show that people in Asker and its neighbouring municipality Bærum are the most satisfied Norwegians living where they do.
– Asker was ranked no 4 in the 2015 NHO (Confederation of Norwegian Enterprise) municipality ranking based on 22 indicators reflecting growth and business attractiveness.
– Nice and safe neighbourhoods – Good schools and kindergartens
– Our senior citizens policy – Cultural activities
– Location; close to Oslo, we have both the fjords and the mountains

How to Live in Asker

E-læring- samarbeid med offentlig undervisningsvirksomhet i Litauen

Relevante myndigheter i Litauen har tatt kontakt med Asker Næringsråd og AskersHus Næringshage vedørende bruk av e-læring på ulike nivå i Norge. Prosjektet er et EU-prosjekt. Tilknyttet AskersHus-miljøet er professor Morten Flage Paulsen og hans selskap Nooa AS. Flage Paulsen har lenge spilt en fremtredende rolle i utviklingen og bruk av e-læring i Norge og i Europa. Prosjektopplegget innebærer besøk hos hverandre og informasjon om og med best praksis. Rammen for den norske delen er ca. kr 150.000 til dekning av kostnader ved reise og oppdrag her i Norge. Deltagere er Morten Flate Paulsen og Lars O. Nordal. Prosjektet blir avsluttet primo 2017.

Grønt skifte – mulig vekstnæringer

Asker kommune og Asker Næringsråd/AskersHus Næringshage har innledet samarbeid om å skaffe kunnskap om og profilere grønne næringer i Asker. Som et første sted ble avholdt en konferanse i november 2016 for å løfte relevante problemstillinger. Arbeidet skal videreføres. Det er ikke ennå avklart hvilken rolle AskersHus Næringshage skal ha.

Ulike prosjekter knyttet til Strategisk næringsplan, Asker kommune

Kommunestyret i Asker vedtok 10.3. 2015 ny Strategisk næringsplan for Asker kommune for 2015 til 2016. For perioden fram til 2019 er planen meget konkret med angivelse av ca. 40 mål.

Dette er mål innenfor overordnet satsingsområde på

Asker som en attraktiv næringskommune,

og med underliggende satsingsområder:

 • Kunnskapsbedrifter
 • De lokale næringer
 • Infrastrukturens påvirker næringslønnsomhet og etablering
 • Næringsarealer i kommuneplanen
 • Internasjonalisering – rekruttering
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Næringslivets samfunnsansvar
 • Omdømme, profilering og synlighet
 • Samarbeid og nettverk over grensene

 

I planen er spesifisert hvilke tiltak AskersHus Næringshage skal følge opp. Asker kommune har i langtidsbudsjettet satt av ca. kr 400.000 i eksterne midler arbeidet med Strategisk næringsplan. I AskersHus - miljøet er det Bjørn Langvik som mest arbeider med næringsplaner.

Expats – samarbeid med Næringsforeningene i Drammen

AskersHus Næringshage og Næringsforeningene i Drammen-regionen har inngått avtale om å tilrettelegge tilbud for expats, dvs. personell og deres familier som er på tidsbegrenset arbeid i Norge. Dette er et opplegg som på engelsk orienterer og gir kunnskap om det norske samfunn og lokale forhold i forkant av og under etablering i Norge. En større database om lokale forhold og kontaktpunkter er opprettet, og det er utarbeidet opplegg for kursing og ivaretagelse av familiemedlemmer.

Prosjektet ble utviklet for et par år siden da det var langt større behov for utenlandsk arbeidskraft i Drammens-regionen og i Asker. En spørreundersøkelse som ble foretatt sommeren 2015 viste at det var for få til å få tiltaket økonomisk bærekraftig. Opplegget vil bli tatt opp igjen så snart markedssituasjonen er endret.

Velferdsteknologi – samarbeid Driv Inkubator i Drammen

AskersHus Næringshage og Driv Inkubator har inngått samarbeidsavtale for prosjekter knyttet til bl.a. velferdsteknologo. Driv Inkubator AS eies av Høgskolen i Sørøst-Norge, Papirbredden Innovasjon AS og Teknologisk Institutt AS. Driv Inkubator er tatt opp i SIVAs inkubatorprogram. AskersHus skal bistå med å følge opp selskap som er knyttet til Driv Inkubator, både med hensyn til faglig oppfølging og inkubatorplass. Et første prosjekt er nettopp avsluttet ved at Driv og AskersHus begge til at selskapet Jodacare AS ble utviklet og etablert i det private og nå står på egen bein.

Ytterligere 1-2 samarbeids- og fellesprosjekter vil bli initiert så snart forholdene ligger til rette og aktuelle bedrifter tar kontakt/blir oppsøkt.

Startup Forum internasjonale grundertalenter II

Prosjektet kom gjennom nåløyet og ble støttet som et RiP prosjekt i 2016 (Regionalt Innovasjons- og Utviklingsprogram). Prosjektet er således en del av de strategier og målsettinger som Akershus og Oslo har satt opp i sin nye Plan for innovasjon og Nyskaping vedtatt i 2015.

 

Startup Forum er en nettbasert, engelskspråklig lærings- og nettverksarena for internasjonale gründertalenter bosatt i Akershus og Oslo.   Pilotprosjektet som skal utvikles gjennom testing og utvikling i 2015 (fase 1 gjennomført i 2015) og 2016 (fase 2) har som mål å bli en permanent tjeneste for aktuelle næringsmiljøer og instanser i Akershus og Oslo fra 2017. Tjenesten er basert på blended learning metodikk der man kombinerer læring i fysisk lokale med digital undervisning. Tilbudet møter den internasjonale gründerens behov for tilrettelagt etablererhjelp, etablererverktøy, individuell mentorveiledning og kjennskap til norske vaner og nettverk underveis i den krevende tidligfasen.

 

I opplegget skal det benyttes klasserom, spesialtilpassede e-lærings-moduler, hjemmelekser, diskusjonsgrupper og bistand fra mentorer vis Skype. Temaene som skal gås gjennom er bl.a. forretningsmodell, valg av selskapsform, skall, regnskap, bokføring og budsjettering, aktuelle lover og regler, markedsføring, salg og forretningsplanlegging og norsk kultur - hva må du ta hensyn til?

Akershus fylkeskommune bidrar med kr 280.000 og det er planlagt for at Asker og Bærum kommuner kan delta med ytterligere kr 200.000, samt egeninnsats fra AskersHus-miljøet. Prosjektet startet opp sommeren 2016.

Prosjektleder er Paul Bø fra Inclusion AS. Ansvarlig for læringsplattform og det pedagogiske er professor Morten Flate Paulsen fra Nooa AS. Begge er tilknyttet AskersHus-miljøet.

Prosjektet vil bli ferdigstilt i februar. Det er allerede besluttet at Startup Forum blir en del av Etablerertjenesten fra høsten 2017.

Mentor- og traineeordning for innvandrere som skal starte egen virksomhet

Asker Næringsråd og AskersHus Næringshage har i 2016 med bakgrunn i Strategisk Næringsplan for Asker kommune startet opplegg med å bistå etablerere med innvandrerbakgrunn til å starte egen bedrift i Asker. De potensielle etablererne må beherske engelsk eller norsk. De blir plukket ut ved bl.a. bruk av preferansetester, og ved intervjuer. Mentorer blir skaffet hos næringsrådets medlemmer tilpasset den enkelte kandidats forretningside og kompetanse/ landbakgrunn. Tilretteleggingen og faglig tilnærming skjer ved klasseromsundervisning, e-læring og ved mentorer som er sterkt knyttet til det lokale næringslivet.

 

For 2016 nådde søknaden om tilskudd til et slikt opplegg/prosjekt fra Asker Næringsråd og AskersHus Næringshage gjennom et svært trangt nåløye hos IMDI. Prosjektet ble tildelt kr 460.000 i støtte. I tillegg bidro Asker kommune med kr 60.000 og AskersHus med kr 90.000 i egeninnsats.

 

Det var en målsetting for prosjektet at 8 av de 11 deltakerne (adeptene) innen årets utgang skulle ha lykkes i å starte egen bedrift. Adeptene kom fra 7 forskjellige land i Asia og Afrika. Prosjektet var meget vellykket, og leverte etter de oppsatte målsettinger.

 

Prosjektet ble kalt Gründersjansen.

Støtten fra IMDI var spesiell da det så langt vi kjenner til er første gang slik støtte blir gitt til organisasjoner som spesielt arbeider med etablering av egne bedrifter.

Prosjektleder var Lisbeth S. Storli fra Contento AS i AskersHus-miljøet.  Hun hadde hjelp av Paul Bø (Inclusion AS), professor Morten Flage Paulsen (Noora AS) og også Bjørn Langvik som bisto på den faglige, administrative siden. Lars O. Nordal ledet styringsgruppen.

I Statsbudsjettet for 2017 er tilsvarende tilskuddsordning satt opp. Asker næringsråd og AskersHus Næringshage vil i levere inn ny søknad, dog med det tillegg at resultatene skal videreføres til næringshagene i Norge.

Dersom man når opp i en ny søknad vil prosjektorganisasjonen/mentorer bli noe endret/utvidet, da det er viktig at også flere i Asker lærer om de spesielle utfordringer som innvandrere møter for å kunne lykkes med egen bedrift.

Gründerakademiet

Etablerertjenesten drives svært forskjellig rundt i det ganske land. Som oftest er tjenesten i hovedsak kjøpt inn og finansiert av Innovasjon Norge eller fylkeskommunene. De 50 næringshagene i Norge står for svært mye av de tjenester som utføres.

Siva har bevilget 4 mnok til å lage et nytt Gründerakademi, slik at næringshagene kan ha en felles plattform – faglig og teknisk.

Gründerakademiet skal ved hjelp av bl.a. blended learning på ulike tekniske/sosiale plattformer lose etablerere gjennom de forskjellige fagområder avhengig av den enkelte deltakers forutsetninger. Teknologien som skal benyttes er utviklet og brukes innen skolesektoren i Norge. Gründerakademiet, som funksjonelt skal erstatte etablererkurs og delvis noen temakurs, skal være i drift fra høsten 2018. Gründerakademiet er for øvrig i sin natur meget lik forslaget som tidligere har vært lansert om en Asker og Bærum Gründerskole.

Siva har tildelt Fabrikken Næringshage, Sortland prosjektlederansvaret for utvikling av Gründerakademiet. Det er opprettet en ressursgruppe for prosjektet. Ressursgruppen fungerer som en faglig styringsgruppe. 4-5 næringshager er representert i ressursgruppen, heriblant AskersHus Næringshage.

Det skal til i prosjektet avgjøres hvem som skal utvikle og teste de ulike (innholds)moduler i akademiet.

Det er Bjørn Langvik hos AskersHus Næringshage som foreløpig har plass i den arbeidende ressursgruppen. Arbeidet blir honorert time for time.

Det sees ikke bort fra at Gründerakademiet om et par års tid vil være tatt i bruk i alle kommuner i Akershus.

Second Homes

AskersHus Næringshage har samarbeidsavtale med Hallingdal Næringshage. Med Hallingdal Næringshage som prosjektansvarlig har Regionrådet for Fjellregionen bevilget kr 920.000 til prosjektet Second Homes som næringshagene skal stå for. Prosjektet skal gå over drøyt 2 år, og startet i januar 2016. Akershus Reiselivsråd, Visit Asker og Bærum, utgjør en viktig del av prosjektet.

Asker-regionen er godt representert med eiere av flere av de 17.000 (2010) hyttene som finnes i Hallingdal. Det er en hypotese at disse gjennom sine selskaper og kompetanse kan øke verdiskapingen i Hallingdal. Hypotesen er lagt til grunn i prosjektet.

Målsettingen for prosjektet er gitt ved kartlegging av forretningssamarbeid og muligheter mellom Hallingdal og hytteeiere bosatt i Asker-regionen, og for turisme og festivalområdet. Prosjektet skal sørge for å skape møtearenaer, drive individuell tilrettelegging og oppfølging. Arbeidet skal generaliseres for verdiskaping og gjenbruk i hele Fjellregionen.

Det siktes på økt markedsadgang og tilstedeværelse i Hallingdal for Asker-bedrifter, og motsatt så har Hallingdal noe å formidle og selge på turisme, festivaler og mattradisjoner til markedet i Asker-regionen.

Prosjekt ledes av Gudmund Brekko fra Hallingdal Næringshage med co-piloter Bjørn Langvik fra AskersHus Næringshage og Kristin Holstad fra Akershus Reiselivsråd. Jan Egil Halbjørhus og Lars O. Nordal utgjør styringsgruppen. Leietakere i Askershus og målbedrifter tilknyttet Hallingdal Næringshage er viktige tilleggsressurser.

 

Prosjektets utvikling vil vise hvor store andeler av prosjektets totalomsetning som faller på hver av næringshagene.

Etablerertjenesten i Asker og Bærum

I 2012 vant Asker Næringsråd/Bærum Næringsråd/Kvinner i Business anbudet om å drifte Etablerertjenesten i Asker og Bærum i 2013 og 2014. Asker Næringsråd er på vegne av partene faglig og juridisk ansvarlig overfor Asker og Bærum kommuner. Som datterselskap av Asker Næringsråd tar AskersHus sin del av leveransene. Etablerertjenesten er 85 % finansiert av Akershus fylkeskommune.

Avtalen har blitt forlenget, og utløper nå definitivt ved utgangen av 2017.

Etablerertjenesten er i hovedsak gratis for gründere i Asker og Bærum. Årlig er ca. 500 deltakere på til sammen 22-24 kurs. Det ytes i tillegg i individuell veiledning og foretas næringsfaglig vurdering for ca. 300 kandidater. Mot en liten egenandel får 4 gründere til enhver tid inkubatorplass og faglig oppfølging.

Arbeidsdelingen er fordelt slik at veiledning og inkubatorplasser er lagt til AskersHus Næringshage, mens Asker Næringsråd, Bærum Næringsråd og Kvinner i Business står for kurs og fellesarrangement.

Godkjente veiledere er Marit Silseth og Ane Maria Haug Mjaaseth i Bærum, og Lars O. Nordal og Bjørn Langvik i Asker.

Årlig omsetningen for veiledning og inkubatorplasser utgjør ca. kr 740.000 kroner.

Det ble i 2016 gjennomført en evaluering som gir meget god score for den tjenesten som utrettes i Asker og Bærum. Akershus fylkeskommune har besluttet å gå videre. Kommunene likeså. Det vil bli lagt opp til en pilotfase med fornyet og utvidet innhold i 2018-2020. AskersHus vil selv direkte, eller sammen med partnere arbeide for å komme i konkurranseposisjon for neste periode.